Kontrollansvarig enligt gällande PBL

 

Ska ni bygga så att det kräver bygglov eller anmälan? 
- Då behöver ni en kontrollansvarig!

Vi åtar oss uppdrag som kontrollansvarig för byggprojekt huvudsakligen i Nordvästra Skåne.

Vi jobbar som kontrollansvarig i byggprojekt rörande en- och tvåbostadshus samt övriga typer av byggnader med upp till två våningar samt ändringsarbete i alla slags byggnader. 

 

Vi, kontrollansvarig, hjälper er, byggherren, att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara, brandsäkerhet, god ventilation, låg energianvändning i byggnaden men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning.

Kontrollansvarig har till uppgift att se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen, men inte att göra den faktiska kontrollen av bygget. Vi gör arbetsplatsbesök under projektet för att se hur bygget fortlöper och för att säkerställa att arbetet kontrolleras enligt plan. 

Vi rekommenderar att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt i byggprocessen, gärna redan i idéstadiet. Om kontakten tas redan innan projektering och arbete påbörjas har vi bättre förutsättningar att påverka att byggprojektet får rätt kvalitet. Det gör arbetet både enklare och mer ekonomiskt för dig som byggherre.

Exempel på vad vi gör:

  • Tar, tillsammans med byggherren, fram ett förslag till kontrollplan. 
  • Ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. 
  • Är med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. 
  • Dokumenterar byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
  • Informerar byggherren om vi upptäcker avvikelser från föreskrifter och villkor
  • Ger utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  • Biträder vid inventering av farligt avfall

 

Kostnad:

Vi jobbar med timarvode eller så kan vi lämna pris på vårt uppdrag som kontrollansvarig utifrån byggprojektets storlek.

TILL STARTSIDAN